ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์


ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์

                    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ จากการนำ “Trust” ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากร ผ่าน Video Conference กับวิทยากร อ.แมนรัตน์  ประดิษฐ์วงศ์ศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้สร้างศรัทธาและความไว้วางใจ : The speed of trust foundation      เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะขององค์กรและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 11 กลุ่ม