การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562


การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562

              นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะฃในโอกาสนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตามเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาล รับฟังปัญหา อุปสรรค และให้แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน