เลือกกิจกรรมที่ต้องการ
 
     
 

12-06-2019 14:17:59 ประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย
12-06-2019 14:03:28 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร
12-06-2019 13:46:42 สมโภชขอพรพระเจ้าใหญ่องค์หลวง สรงน้ำพระแก้วไพฑูรย์ ประจำปี 2562
12-06-2019 13:36:43 บริการคลินิกจิตเวช Mobile clinic ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
12-06-2019 13:31:36 อุบลราชธานี จัดพิธีอัญเชิญพระแก้วไพฑูรย์ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก
12-06-2019 13:08:34 ฮีตบุญสงกรานต์พระศรี กตเวทิตามหาโพธิ์
12-06-2019 13:07:27 การให้บริการผู้ป่วยทางจิตเวชทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Tele conference)
08-05-2019 10:01:19 วันครบรอบ 27 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต
08-05-2019 09:58:48 พิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก
08-05-2019 09:57:28 กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา
08-05-2019 09:55:58 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
08-05-2019 09:54:35 พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำโจ้ก
08-05-2019 09:53:14 โรงพยาบาลมุกดาหาร ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าวรุนแรง
08-05-2019 09:52:11 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยสื่อดิจิทัล
08-05-2019 09:50:49 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยสื่อดิจิทัล
09-04-2019 15:39:16 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 Lean 1 Trust ลดการดาษทั่วองค์กรพระศรีที่รัก
09-04-2019 15:37:28 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
29-03-2019 10:32:37 ประชุมนำเสนอการเปลี่ยนแปลงหลังฝึกใช้ Trust
21-03-2019 09:39:02 งานบุญทอดผ้าป่า 72 ปี สืบชะตาพระศรีมหาโพธิ์
15-03-2019 11:38:59 การนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562
05-03-2019 10:54:01 ประชุม Video Conference วางแผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว
05-03-2019 10:29:14 ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์
05-03-2019 10:20:55 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการโรคซึมเศร้าเขตสุขภาพที่ 7 และ 8
05-03-2019 10:18:46 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก
05-03-2019 10:06:32 โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร สู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 20 ก.พ. 2562
01-03-2019 09:10:37 อบรมหลักสูตร ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้สร้างศรัทธาและความไว้วางใจ
31-01-2019 13:55:18 อบรมฟื้นฟูทักษะ Update CPR สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้
31-01-2019 13:53:27 อบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชนในการดูแลเฝ้าระวังซึมเศร้าตามระบบต้นแบบในนักเรียนโรงเรียนมัธยม
31-01-2019 13:51:09 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบดูแลเฝ้าระวังซึมเศร้าสำหรับวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
29-01-2019 14:26:42 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการบำบัดอาการซึมเศร้าสำหรับวันรุ่นโดยเทคนิค CBT
28-01-2019 10:33:34 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาซึมเศร้าในโรงเรียนและวางแผนดำเนินการวิจัย
22-01-2019 13:34:35 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมออกหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
22-01-2019 13:31:15 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
18-01-2019 15:08:57 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
18-01-2019 13:18:19 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริการผู้ป่วย (PHOS) และเชื่อมต่อโปรแกรม Smart Refe เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อ ในเขตสุขภาพที่ 10
16-01-2019 15:36:21 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
27-12-2018 16:01:17 บรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
25-12-2018 10:10:47 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2561
14-12-2018 15:18:12 ประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางไอทีกับระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า
14-12-2018 15:16:47 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรม บุญคูณลาน พระศรีรวมใจ อุ่นไอรัก
14-12-2018 15:15:05 โรงพยาบาลพระศรีฯ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9
30-11-2018 14:13:43 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน
29-11-2018 15:03:43 อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจราชการเพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
12-11-2018 13:59:25 การนำ Clinical Practice Guideline For Treatment Resistance Depression : CPG TRD
07-11-2018 10:56:45 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561
07-11-2018 09:54:00 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
07-11-2018 09:52:37 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ความรู้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
07-11-2018 09:50:23 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี 2561
07-11-2018 09:49:01 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธีฉลองศาลาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
01-10-2018 14:37:05 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ SMI-V: Learn by Lean
01-10-2018 14:30:11 อบรมความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาชีพ ในการบำบัดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
10-08-2018 13:46:00 อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ประจำปี 2561
25-07-2018 15:28:00 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
05-07-2018 13:43:15 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์เครือข่ายความร่วมมือด้านโรคซึมเศร้า
05-07-2018 13:41:25 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินติดตามผลการนำระบบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติงาน
05-07-2018 13:40:07 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีฯ
04-06-2018 13:29:21 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับการนิเทศงาน และตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ตามเกณฑ์ PMQA-M-F กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561
04-06-2018 13:27:52 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
04-06-2018 11:18:43 อบรมการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง
04-06-2018 11:17:18 ประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน”
30-04-2018 14:40:36 อบรมโครงการ การพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศในยุคประเทศไทย 4.0 กิจกรรมที่ 2
30-04-2018 14:34:09 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติ
30-04-2018 14:30:36 ชาวพระศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 2561
30-04-2018 13:22:25 โรงพยาบาลพระศรีฯ ร่วมงานวันครบรอบ 26 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต
30-04-2018 13:13:27 สาธิตการใช้หุ่นฝึกปฏิบัติและสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ
30-04-2018 13:11:31 โรงพยาบาลพระศรีฯ ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
30-04-2018 13:08:48 โครงการสัมมนาสรุปผลยุทธศาสตร์ Prasri Excellence
02-04-2018 15:19:34 กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล
23-03-2018 09:06:54 อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
23-03-2018 09:04:55 การสัมมนาโรงพยาบาลดิจิทัลสู่ Excellence Prasri 4.0
23-03-2018 09:01:36 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการด้วย LEAN Management”
23-03-2018 08:39:36 พิธีเปิดอาคารพรหมวชิรญาณ ในวันสถาปนา 71 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
24-01-2018 14:29:31 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน Prasri Games 2018
24-01-2018 14:26:52 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
24-01-2018 14:25:21 รพ.พระศรีฯ ร่วมรายการ มองรอบทิศ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
24-01-2018 13:32:20 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD
20-12-2017 16:25:51 โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
20-12-2017 16:10:54 06/12/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมบุญคูณลาน สืบสานประเพณี พระศรีมหาโพธิ์ (นวดข้าว)
21-11-2017 13:04:06 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธียกฉัตรสมโภช และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลาโพธิ์ธรรม ประดิษฐาน พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
14-11-2017 13:19:28 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
14-11-2017 13:14:40 สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 Depression Lets talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้
13-11-2017 15:04:37 ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีฯ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
17-10-2017 14:23:40 โรงพยาบาลพระศรีฯ ลงนามความร่วมมือ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
04-10-2017 16:14:31 28-29/09/60 ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 9/2560
04-10-2017 16:05:52 27/09/60 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพระศรีฯ
04-10-2017 15:58:41 21/09/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
04-10-2017 15:53:31 18/09/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ”
04-10-2017 15:50:59 20/09/60 มหกรรมตลาดนัดความรู้ KM 4.0
04-10-2017 15:45:02 14-15/09/60 โรงพยาบาลสวนปรุง ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
04-10-2017 15:34:34 13/09/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล (RE-Accredit) ประจำปี 2560
04-10-2017 15:32:13 13/09/60 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศึกษาดูงานด้านระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าแบบครบวงจร
04-10-2017 15:27:55 11-12/09/60 อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
04-10-2017 15:25:20 07/09/60 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาต่อรองกับผู้ป่วยก้าวร้าวหรือพยายามฆ่าตัวตาย
04-10-2017 15:14:02 07/09/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธียกเสาเอก เสาโท ศาลาพระพุทธประดิษฐาน พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
04-10-2017 15:11:39 01/09/60 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
04-10-2017 10:49:39 29/12/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ใช้ในพิธีถวายพรเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
04-10-2017 10:44:30 17/12/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับอธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
04-10-2017 10:41:34 15/12/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการประเมินรับรองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital
30-08-2017 10:32:10 คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี
22-08-2017 11:25:44 10-08-60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธีบวงสรวง จุดเทียนชัย เบิกเนตร พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
22-08-2017 11:21:44 27-07-60 อบรมครูในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาเด็ก
22-08-2017 11:18:18 21-07-60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งชมรมญาติ
22-08-2017 11:14:34 27-07-60 รพ.พระศรีฯ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาค
22-08-2017 11:11:15 26-07-60 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรม 1 คน 1 ต้น ปลูกดาวเรือง แทนใจภักดิ์ ถวายพ่อหลวง
22-08-2017 11:06:24 19-07-60 ประชุมวิชาการ เรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการออม
05-07-2017 15:53:28 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรม ๑ ใจ ๑ จันทน์ ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว
05-07-2017 15:47:47 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
26-06-2017 13:41:40 นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
26-06-2017 13:40:17 อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่10 รุ่นที่ 2
26-06-2017 13:37:20 อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ระยะที่ 5
26-06-2017 13:35:35 อบรม เรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่บุคลากร
20-06-2017 16:02:56 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
06-06-2017 10:35:27 อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่10
06-06-2017 10:34:19 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้แนวทางเวชปฏิบัติ ในการรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษา
06-06-2017 10:28:44 พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10
06-06-2017 09:42:33 โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital
06-06-2017 09:32:45 ประชุมวิชาการ การจัดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างบูรณาการ
22-05-2017 09:31:57 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง
22-05-2017 09:09:44 โครงการอบรมบำบัดผู้ป่วยด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)
24-04-2017 15:05:59 12/04/60 ชาวพระศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 2560
24-04-2017 14:57:10 07/04/60 ซึมเศร้า...เราคุยกันได้
24-04-2017 14:50:05 03/04/60 รพ.พระศรีฯ ร่วมรายการ มองรอบทิศ เพื่อเชิญร่วมงาน “ซึมเศร้า เราคุยกันได้” เนื่องในวันอนามัยโลก ประจำปี 2560
24-04-2017 14:42:10 28-29/03/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบค้นและทบทวนเอกสารวิชาการของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
24-04-2017 14:40:07 28/03/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการให้บริการแบบ Modified ECT
24-03-2017 10:17:41 23/03/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส 70 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาล
24-03-2017 10:06:29 17/03/60 นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ เข้ารับมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
24-03-2017 10:02:25 24/03/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมกับโรงพยาบาลคุณภาพ
24-03-2017 09:50:35 07/03/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดจิตสังคมบำบัดในผู้ป่วยสารเสพติด
24-03-2017 09:42:39 06/03/60 พิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
24-02-2017 10:23:44 ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”
21-02-2017 09:47:50 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต
17-02-2017 13:32:24 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมการบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT)
17-02-2017 13:26:07 โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10
25-01-2017 20:15:33 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25-01-2017 20:06:54 ชาวพระศรีฯ ร่วมกิจกรรมปีใหม่ ปลูกป่า บำเพ็ญประโยชน์ ตามรอยพระยุคลบาท
12-01-2017 14:13:40 อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V)
12-01-2017 14:09:08 อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น Acceptance and Commitment Therapy : ACT
12-01-2017 13:43:58 อบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย
12-01-2017 13:33:19 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT)
12-01-2017 13:29:13 ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด
12-01-2017 13:27:00 โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยด้วยการระลึกความหลังที่เป็นสุข (Happy Reminiscence Therapy)
12-01-2017 13:17:19 ประชุมวิชาการ การลดหย่อนภาษีด้วย LTF และ RMF
11-01-2017 15:27:58 เยียมชมสนามเด็กเล่นของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
09-01-2017 13:43:54 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้การดูแลด้านสังคมจิตใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวท
30-12-2016 11:49:52 รับพรและของขวัญปีใหม่ 2560 จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
29-12-2016 10:09:40 ศูนย์พัฒนาเครือบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต/แกนนำผู้สูงอาย
29-12-2016 10:02:27 นายธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เขตสุขภาพที่10
29-12-2016 09:50:58 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10
27-12-2016 16:15:19 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
09-12-2016 13:37:47 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีสติปัญญาต่
09-12-2016 11:03:31 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่
21-11-2016 14:28:02 บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17-11-2016 15:41:14 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
17-11-2016 15:37:29 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ ผู้รับผิดชอบคลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2
14-11-2016 14:56:22 พิธีลงนามข้อตกลง 4 กระทรวงหลักเรื่อง การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ
08-11-2016 11:28:52 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกอบพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
01-11-2016 10:54:28 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่10 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต ที่ศาลาประชาคมอำเภอวารินชำราบ
31-10-2016 14:59:26 โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย
31-10-2016 14:50:57 ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด
31-10-2016 14:45:23 โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
20-10-2016 14:54:58 ทีมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤต รพ.พระศรีมหาโพธ์ MCAT ออกหน่วยให้บริการประชาชน
20-10-2016 13:27:19 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็น 1ใน41หน่วยงานราชการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานหน่วยราชการสะดวก Government easy contact center ปี 2559
04-10-2016 16:04:03 รพ.พระศรีฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
23-09-2016 19:20:44 รพ.พระศรีฯ ลงนามความร่วมมือ กับ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย “สร้าง IQ ดี EQ เด่น”
20-09-2016 14:14:17 ประชุมวิชาการ การบริหารความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน
20-09-2016 14:06:54 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
20-09-2016 14:00:51 ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
06-09-2016 14:43:42 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
06-09-2016 14:37:35 รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม
06-09-2016 14:28:01 รพ.พระศรีฯ รับการตรวจประเมินระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
06-09-2016 14:24:45 รพ.พระศรีฯ รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
25-08-2016 15:45:24 โครงการพัฒนาจิตตปัญญา
24-08-2016 15:29:08 รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
19-08-2016 14:42:50 ผู้อำนวยการมอบหมายคณะกรรมการบริหารเป็นตัวแทนโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
17-08-2016 10:52:22 บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
09-08-2016 14:50:43 การตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
09-08-2016 14:41:00 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเรื่องการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มระดับสติปัญญาเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 10
09-08-2016 14:36:13 โครงการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และเขตสุขภาพที่ 10
09-08-2016 14:28:15 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยง
01-08-2016 14:49:42 ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคระศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด นำโดย ดร.สัญชัย ฮามอำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้
21-07-2016 13:42:33 สรุปผลการบริหารจัดการระบบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 10
21-07-2016 13:36:18 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่น้ำหนักตัวคำนวณค่า BMI มากกว่า 26.5
21-07-2016 13:31:01 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2
21-07-2016 13:28:48 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ป่วยแก่บุคลากร
01-07-2016 15:02:57 บุคลากรทุกระดับใน รพ.พระศรีฯ สร้างสุขด้วยสติ
01-07-2016 15:00:19 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกทางการพยาบาลแบบ PIE
20-06-2016 14:45:15 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
20-06-2016 14:39:07 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
20-06-2016 14:36:26 อบรม เรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่บุคลากร
20-06-2016 14:33:15 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA) และการจัดการความเสี่ยง สำหรับครู ก.
31-05-2016 09:01:07 พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9
25-05-2016 11:44:36 รพ.พระศรีฯ รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ” อย่างต่อเนื่อง
25-05-2016 11:35:53 ประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
25-05-2016 11:33:22 อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy)เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่ 2
25-05-2016 11:14:20 ประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ Excellent Center 3S และการพัฒนาเครือข่าย
18-05-2016 10:31:19 กิจกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการ
03-05-2016 09:33:26 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Note taker ระยะที่ 2
26-04-2016 14:43:47 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต นิเทศติดตามการดำเนินงานประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ โร
26-04-2016 09:45:35 บุคลากร รพ.พระศรีฯ รับโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2558
21-04-2016 15:15:22 รพ.พระศรีฯ รณรงค์ “สร้างสุขด้วยสติ”
20-04-2016 08:46:22 ชาวพระศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 2559
12-04-2016 08:51:32 1/4/59 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning. Day และนำบุคลากร ร่วมล้างส้วมพร้อมกัน ตามนโยบายก
11-04-2016 09:31:34 ผู้มีจิตศรัทธา มอบรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช รพ.พระศรีมหาโพธิ์
04-04-2016 14:46:46 รพ.พระศรีฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์”
04-04-2016 14:29:56 อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy)เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย
04-04-2016 14:27:56 ประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉิน สำหรับ MCATT แบบบูรณาการ
28-03-2016 09:41:58 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ดูงานการจัดบริการผู้ป่วยจิตเวช ณ รพ.พระศรีมหาโพธิ์
28-03-2016 09:35:07 รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ ดูงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภท ณ รพ.พระศรีมหาโพธิ์
28-03-2016 09:30:29 อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT
22-03-2016 14:10:41 กลุ่มงานเทคนิคบริการ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล ในวันจันทร์ที
22-03-2016 14:07:02 โครงการเทคนิคการให้ข้อมูลและเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ
22-03-2016 14:03:28 อบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
22-03-2016 13:58:43 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือประเมินผู้ป่วยจิตเภท
22-03-2016 13:51:02 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส 69 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาล
21-03-2016 08:19:51 Big cleaning day กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ
08-03-2016 13:05:15 ครั้งที่ 17 HA National Forum 8-11 มีนาคม 2559
06-03-2016 00:41:25 03/03/59 คณะกรรมการ 5ส รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รณรงค์กิจกรรม 5ส ด้วยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) และประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรม Big Cleaning Day
03-03-2016 10:14:32 รพ.พระศรีฯ ร่วมแรงร่วมใจ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
03-03-2016 10:10:56 ประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ
03-03-2016 09:51:32 รพ.จิตเวชสระแก้วฯ ศึกษาดูงานด้าน Excellence Center รพ.พระศรีมหาโพธิ์
03-03-2016 09:42:53 การประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20
03-03-2016 09:19:02 ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร
01-02-2016 15:37:20 การอบรม Reminiscence
01-02-2016 15:34:54 โครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาร่วมจากการใช้สารเสพติด
01-02-2016 10:24:56 รพ.พระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9
12-01-2016 08:55:01 รพ.พระศรีฯ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในและงาน Sport night 2016
12-01-2016 08:47:05 อบรมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 สำหรับเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข และทีมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต
08-01-2016 11:09:50 นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นายแพทย์ ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมห
07-01-2016 10:10:46 รพ.พระศรีฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
07-01-2016 10:09:20 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)
07-01-2016 10:01:50 บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
16-12-2015 13:48:59 14 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ส
08-12-2015 15:22:46 พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
25-11-2015 14:13:52 รพ.พระศรีฯ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
13-11-2015 13:21:47 ภาพรวมงานกิจกรรมคุณภาพ รอบ Accredit
03-11-2015 11:55:34 ธรรมบรรยาย "สติสร้างสุข" โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตุถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี เนื่องในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2558 วันจันทร์ที่
03-11-2015 11:49:16 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
27-10-2015 16:09:04 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ มองรอบทิศ ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2558
27-10-2015 16:03:14 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ร่วมถวายความภักดีพระปิยะมหาราช
27-10-2015 15:57:38 21 ตุลาคม 2558 ทำบุญตักบาตรในวันพยาบาล
06-10-2015 13:52:24 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์รับมอบบริจาครถ Wheelchair และ Walker
28-09-2015 10:47:45 24/9/58. นายแพทย์ธรณินทร์. กองสุข. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. นำบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน. กันยายน. 2558
28-09-2015 10:42:13 งานแสดงมุฑิตาจิต ประจำปี 2558 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 25 กันยายน 2558
10-09-2015 13:01:09 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำทีมบุคลากร ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 จังหวัดอุบลราชธานี
10-09-2015 12:52:54 นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บรรยาย "บทบาทหน้าที่หัวหน้า " ในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติราชกา
05-08-2015 14:22:49 อบรมพัฒนาทักษะการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยแบบ D-Method รุ่นที่ 1/4 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 2/5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
29-07-2015 14:21:11 19/07/58 ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ นำโดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
29-06-2015 09:20:08 ศูนย์สารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมาหโพธิ์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสุขภาพจิต ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจ
12-06-2015 13:35:44 2 มิถุนายน 58 พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 8
12-06-2015 13:29:44 29 พ.ค. 58 Big cleaning day ประจำปี 2558
12-06-2015 13:25:57 27 พ.ค. 58 อบรมการนำแนวทางการจัดบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชไปสู่การปฏิบัติ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
12-06-2015 13:15:39 19-22 พ.ค. 2558 อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการประเมิน Forensic Assessment
11-05-2015 10:12:51 1/05/58 รพ.พระศรีฯ ร่วมรายการ มองรอบทิศ ทาง NBT อุบลราชธานี ประเด็น “การดูแลสุขภาพจิตช่วงหน้าร้อน”
11-05-2015 10:06:17 23-24/4/58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)
11-05-2015 09:59:52 21/04/58 บุคลากร รพ.พระศรีฯ รับโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2557
22-04-2015 11:43:58 10 เมษายน 2558 ชาวพระศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 2558
22-04-2015 11:41:07 รพ.พระศรีฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา
22-04-2015 11:20:48 งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
22-04-2015 11:15:01 1 – 3 เมษายน 2558 โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยและบำบัดทางจิตวิทยาในโรคจิตเภท สำหรับนักจิตวิทยา
01-04-2015 16:21:19 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
01-04-2015 16:15:29 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต รพ.พระศรีฯ จัดโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบ้านสวน คุณตา
01-04-2015 16:09:43 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส 68 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาล 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ
01-04-2015 16:00:09 อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา Problem Solving Therapy (PST)ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ
01-04-2015 15:52:02 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อน เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ
01-04-2015 15:42:13 รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะนิเทศงาน Excellence center ปีงบประมาณ 2558
11-03-2015 14:59:17 รพ.พระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมการบำบัด ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยนวดพระศรีแผนไทย
11-03-2015 14:53:48 รพ.พระศรีฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและสารเสพติดใน รพช. และ รพ.สต.
11-03-2015 14:39:48 รพ.พระศรีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการพัฒนาแนวทางการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย PST/CBT กับผู้เชี่ยวชาญ
09-03-2015 14:38:39 วันที่ 11 ก.พ. 2558 ผู้อำนวยการ ธรณินทร์ กองสุข และคณะร่วมติดตามให้ขวัญกำลังใจเครือข่าย คปสอขุขันธ์ จ.ศรีาะเกษ ในการคัดเลือก อสม ดีเด่น ระดับชาติ
25-02-2015 09:52:14 คุณสาโรช - คุณสุภาภรณ์ คำรัตน์ บริจาครถเข็นนั่งสแตนเลส
06-02-2015 10:19:56 รพ.พระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 8
05-02-2015 08:59:32 รพ.พระศรีฯ จัดโครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้
23-01-2015 09:40:51 ประชุมวิชาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง “ทิศทางการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์” วันที่ 21 ม.ค.58
23-01-2015 09:37:18 รพ.พระศรีฯ จัดโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน 1323 (Refreshing Counseling)
23-01-2015 09:33:54 รพ.พระศรีฯ จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
09-01-2015 09:55:22 มนต์รักพระศรี ปี 58 วันที่ 27 ธ.ค.57
09-01-2015 09:30:15 รพ.พระศรีฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะและเจตคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 3 วันที่ 26 ธ.ค.57
09-01-2015 09:25:17 รพ.พระศรีฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะและเจตคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.57
09-01-2015 09:09:46 รพ.พระศรีฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะและเจตคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค.57
30-12-2014 14:18:12 โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 ธ.ค.57
30-12-2014 14:16:51 โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน รุ่นที่ 2 วันที่ 16 - 17 ธ.ค.57
30-12-2014 14:15:22 โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 ธ.ค.57
30-12-2014 14:10:51 รพ.พระศรีฯ จัดอบรมจิตบำบัด Satir’s systemic transformational therapy วันที่ 22 - 26 ธ.ค.57
30-12-2014 11:30:11 รพ.พระศรีฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2557 วันที่ 20 ธ.ค.57
30-12-2014 11:19:51 โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 ธ.ค.57
30-12-2014 10:57:07 โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน รุ่นที่ 2 วันที่ 16 - 17 ธ.ค.57
30-12-2014 10:51:47 รพ.พระศรีฯ จัดโครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 ธ.ค. 57
11-12-2014 14:25:43 บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
11-12-2014 14:23:21 รพ.พระศรีฯ ร่วมรายการ มองรอบทิศ ประเด็น โรคซึมเศร้า วันที่ 4 ธ.ค.57
11-12-2014 14:16:24 พระศรีฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 3 ธ.ค.57
11-12-2014 14:12:54 รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความรุนแรงและบำบัดโรคซึมเศร้า วันที่ 26 พ.ย.57
12-11-2014 16:17:10 รพ.พระศรีฯ เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557 “มหกรรมความสุข : ร่วมสร้างอารมณ์ดี ให้ทุกชีวีมีความสุข”
12-11-2014 16:02:05 รพ.พระศรีฯ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมรายการ มองรอบทิศ รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2557
12-11-2014 14:59:14 บุคลากร รพ.พระศรีฯ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ต.ค. 57
12-11-2014 14:08:03 รพ.พระศรีฯ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรที่รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต วันที่ 10 ก.ค.57
22-08-2014 15:50:37 ผู้มีจิตศรัทธา มอบรถเข็นแก่ผู้ป่วยจิตเวช เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
23-06-2014 13:21:03 รพ.พระศรีฯ ต้อนรับ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานระดับกรมสุขภาพจิต วันที่ 19-20 มิ.ย.57
23-06-2014 13:09:08 การอบรมโปรแกรมการให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว วันที่ 19-20 พ.ค.57
20-06-2014 14:45:01 ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า จัดอบรม Evidence Base Mental Health วันที่ 31 พ.ค.57
20-06-2014 14:37:25 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 7 วันที่ 30 พ.ค.57
12-06-2014 15:25:31 การอบรมการบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ระยะที่ 2 วันที่ 26-28 พ.ค.57
12-06-2014 13:57:40 โครงการอบรม Evidence Base Mental Health ระยะที่ 3 วันที่ 15 พ.ค.57
12-06-2014 13:52:31 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ วันที่ 7-8 พ.ค.57
12-06-2014 13:48:26 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข (อสม.) ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 วันที่ 6-7 พ.ค.57
16-05-2014 11:53:19 รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสุขภาพจิตในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 5-6 พ.ค.57
12-05-2014 14:37:17 รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพื่อพัฒนาสมรรถนะสหวิชาชีพ ระยะที่ 1 วันที่ 23-25 เม.ย.57
12-05-2014 14:34:02 การอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่รับผิดชอบในคลินิกสุขภาพจิตและคลินิกสารเสพติด รุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 เม.ย.57
23-04-2014 14:24:34 รพ.พระศรีฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 11 เม.ย.57
23-04-2014 14:21:20 รพ.พระศรีฯ ต้อนรับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในโอกาสตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการบริหารงานคลัง วันที่ 2-3 เม.ย.57
23-04-2014 14:08:59 การอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่รับผิดชบอบในคลินิกสุขภาพจิตและคลินิกสารเสพติด รุ่นที่ 1 วันที่ 2-4 เม.ย.57
21-04-2014 15:31:22 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส 67 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาล วันที่ 19 มี.ค.57
08-04-2014 10:26:26 ศูนย์อนามัยที่ 7 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร รพ.พระศรีฯ วันที่ 13 มี.ค.57
04-04-2014 11:37:14 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง KMA นำไปสู่ EC และ LO ระยะที่ 1 วันที่ 24 มี.ค.57
21-03-2014 10:52:37 พิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning day 'คุณคือคนสำคัญ ที่มุ่งทำนำพระศรี" 21 มี.ค. 57
21-02-2014 11:54:14 กลุ่มงานจิตเวชเด็กฯ จัดโครงการประเมิน คัดกรองผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค วันที่ 10-11 ก.พ.57
18-02-2014 15:01:37 การตรวจเยี่ยมเพื่อขอต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re - accredit ครั้งที่ 2) 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
07-02-2014 13:49:01 ประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่อินเตอร์ด้วยมาตรฐานงานวิจัย วันที่ 5 ก.พ.57
06-02-2014 16:23:18 รพ.พระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 7 วันที่ 4 ก.พ.57
06-02-2014 16:18:45 การสัมมนาเครือข่ายการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 6 วันที่ 3 ก.พ.57
06-02-2014 15:12:16 นักศึกษาพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวช ณ รพ.พระศรีฯ วันที่ 21 ม.ค.57
06-02-2014 14:41:49 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน ณ รพ.พระศรีฯ วันที่ 20 ม.ค.57
06-02-2014 14:37:13 prasri 2014 cowboy night วันที่ 18 ม.ค.57
06-02-2014 14:35:03 ธรรมบรรยายเนื่องในวันปีใหม่ วันที่ 8 ม.ค.57
13-01-2014 16:47:30 รพ.พระศรีฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2556 วันที่ 4 ม.ค.57