โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร


โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สนับสนุนทีมวิทยากร

          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้สนับสนุนวิทยากร นำทีมโดย นางอัมพร สีลากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อแนวทางการดูแล ส่งต่อ เยี่ยมติดตาม ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเนื่องจากการใช้สารเสพติด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction) และการบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based Treatment and Care : CBTx) ตามโครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ อ.เมือง จ.ยโสธร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน จิตอาสา พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและงานสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 300 คน