ประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย

ประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย

ประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย

ประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย

ประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย

ประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย


ประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย

             วันที่ 24 เมษายน 2562 กลุ่มงานการแพทย์ ประกอบด้วย นายแพทย์เจษฎา ทองเถาว์ นายแพทย์ชำนาญการ  นายแพทย์วัฒนพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ และ นายแพทย์สิปณัฐ ศิลาเกษ นายแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย ในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับคณะแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์วิวัฒน์ สารพัฒน์ ประธานคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วนอกและอำนวยการ