โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ :

องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัล ภายในปี 2568

(Trusted organization in digital mental health service development by 2025)


พันธกิจ :
1. ให้บริการด้านสุขภาพจิตเหนือกว่าตติยภูมิ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
3. บำบัดรักษา วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
4. การปฏิรูปองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 

ค่านิยม :
รักษาความน่าเชื่อถือ (Trust)
มุ่งผู้รับบริการ (Customer)
ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
สู่ความสุข (Happiness)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของประเทศ
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชแบบไร้รอยต่อ
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตดิจิทัล
4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี
5. ยกระดับการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง


นโยบายคุณภาพ :
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เป้าหมาย :
ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามมาตรฐาน (Standard)
มีความพึงพอใจ (Satisfaction)
ภายใต้การบริหารจัดการอันทันสมัย (Smart)

แผนที่ยุทธศาสตร์

คลิกเพื่อขยายภาพ

  เครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช

 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • สถาบันราชานุกุล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้
 •   ติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่ @

  Policy

 • Website Policy
 • Privacy Policy
 • Website Security Policy
 • Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
 •